Projekty » „SZTUKĄ MALOWANE”* » Regulamin

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 

                                                  „Sztuką malowane- jo je stela”

 
organizowanego przez
Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3, 43- 400- Cieszyn
 
 Cele konkursu:

Ø dzieci i młodzież poznają materialne i duchowe dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego w jego historycznych granicach i wielokulturowym charakterze, w kontekście historii Europy i Polski

Ø przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży piękna i tradycji naszego regionu

Ø kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

Ø popularyzacja wiedzy na temat regionu

Ø propagowanie tolerancji wobec odmienności kulturowych

Ø organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane wyróżnione prace

 
Regulamin konkursu:
§1

Organizatorem konkursu plastycznego jest Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych

§2

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Sztuką malowane- inspiracje edukacyjne kulturą Podbeskidzia”, którego działania ukierunkowane są na interdyscyplinarne poznanie i kreatywne działania uczniów w obszarach poznania historii najbliższej okolicy, miejsc zabytkowych, poznania działalności i instytucji kulturalnych oraz edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.  

§3

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z przedszkoli, uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi w powiecie Cieszyńskim.

§5

Uczestnicy przygotowują prace plastyczne o dowolnych wymiarach, przy wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych. Prace muszą być poświęcone historii, zabytkom i kulturze naszego regionu.

§6

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

§7

 Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2012 r. Termin nadsyłania prac na adres organizatora do dnia 20 marca 2012r.

 Istnieje możliwość przekazania prac bezpośrednio do świetlicy Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 3.

 
§8

Prace oceniane będą w czterech przedziałach wiekowych:

Pierwszym – dla dzieci przedszkolnych
Drugim       – dla uczniów szkół podstawowych           
Trzecim      – dla uczniów szkół gimnazjalnych
Czwartym – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
 
§9

Prace powinny zostać opisane w następujący sposób:

Imię i nazwisko autora
Wiek (klasa)
Pełna nazwa szkoły
Dopisek "Sztuką malowane- jo je stela”
Opiekun: imię i nazwisko oraz nr kontaktowy
§10

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

§11

30 marca 2012r. nastąpi uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych. O godzinie rozdania nagród zostaną poinformowani opiekunowie w terminie późniejszym.

§12

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 3.

§ 13

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§ 14

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Placówki.