Rewalidacja - zajęcia usprawniające » Gimnastyka korekcyjna

 

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna.

 

   W naszej szkole prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. Ośrodek dysponujemy dwiema salami /sala do gimnastyki korekcyjnej i sala  rehabilitacyjna/, które wyposażone są w profesjonalny sprzęt do usprawniania dzieci z różnymi zaburzeniami w sferze motorycznego i fizycznego rozwoju. Zajęcia prowadzone są w kilku osobowych grupach. Program korekcji wad postawy i usprawniania ruchowego opracowywany jest indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze z wykorzystaniem najnowszej wiedzy z zakresu usprawniania ruchowego i korekcji  wad postawy występujących u naszych uczniów.

 

 

W szkolnych zajęciach gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej  uczestniczą  uczniowie (wychowankowie):
•    z zaburzeniami statyki ciała /wadami postawy/,
•    z trwałym uszkodzeniem narządu ruchu,
•    z obniżoną sprawnością fizyczną, związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju somatycznego (otyłość, znaczne opóźnienie  rozwoju motorycznego),
•    ze znacznie opóźnionym w stosunku do klasy (grupy) poziomem sprawności fizycznej ogólnej lub niektórych cech motorycznych,
•    z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia, jak np.: przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych, oskrzeli i płuc, układu krążenia, moczowego i pokarmowego, cukrzyca, padaczka, nerwica, wysoka krótkowzroczność, a także korzystających z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego z powodu przebytych chorób    i urazów.
Gimnastyka korekcyjna pomaga zapobiegać i przeciwdziałać pogłębianiu się wad postawy u dzieci.

 

 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej obejmują:
•    profilaktykę i korektę wad postawy,
•    stymulowanie wszechstronnego rozwoju fizycznego dziecka, kształtowanie wszystkich cech motorycznych – kontrolę własnego ciała, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,
•    kształtowanie postaw prosomatycznych poprzez naukę dbałości o własne ciało.
W program korekcji wad postawy wprowadzone są elementy:
•    metody oceny postawy wg Kasperczyka – mówiącej o ułożeniu poszczególnych odcinków i punktów ciała. Na podstawie opinii o zarysie sylwetki otrzymuje się analityczny opis elementów składowych postawy, a w ten sposób wymienia się występujące wady postawy, ich lokalizację, charakter i wielkość.
•    nowej metody korekcji skolioz  idiopatycznych / BSOGK-K/, która mówi o tym aby :
oddziaływać korygując na wszystkie trzy zaburzone płaszczyzny skrzywienia,
przywrócić lub wykształcić prawidłowe wygięcie kręgosłupa w obrębie każdej    płaszczyzny  i każdego łuku,
wzmocnić wybiórczo mięśnie strony wypukłej skrzywienia przy optymalnym odciążeniu wyrostków stawowych,
kifozować i równocześnie odrotować kręgosłup.
•    metoda Weroniki Sherbourne – służąca wyrównaniu zaburzeń psychoruchowych, zwłaszcza tych, które służą adaptacji do otoczenia. Jest to min.: zestaw ćwiczeń rozwijających siłę, sprawność ruchową, wyobraźnię i naśladownictwo poprawnych ruchów, uczących rozluźniania relaksacji i samodzielności ruchu w zabawie,

 Całość programu realizowana jest poprzez zestawy ćwiczeń:
-    ćwiczenia ogólnorozwojowe
-   ćwiczenia specjalne korygujące określoną wadę, w tym ćwiczenia asymetryczne ( ćwiczenia wolne z BSOGKK; PNF )
-    ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach,
-    ćwiczenia elongacyjne
-    ćwiczenia antygrawitacyjne
-    ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy
-    ćwiczenia oddechowe
-    ćwiczenia Klappa
-    ćwiczenia rozciągające
-    ćwiczenia gibkościowe
-    ćwiczenia zwinnościowe
      oraz gry i zabawy.