Projekty » „Mam zawód – mam pracę w regionie”

 

Drodzy uczniowie i uczennice ogłaszamy rekrutację do projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”!

 


Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.
Okres realizacji: 1.04.2011 - 31.08.2013 r.
Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:
•    pierwszej i drugiej w dwuletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
•    drugiej i trzeciej w trzyletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
•    drugiej, trzeciej i czwartej klasy Techników.


Co gwarantuje udział w Projekcie?
• udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego. Spotkania z doradcą będą miały na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który m.in: scharakteryzuje umiejętności zawodowe i kompetencje, zidentyfikuje deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności, określi cel zawodowy i sposób jego realizacji.
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (zajęcia z języków obcych i nauk matematyczno –przyrodniczych);
• praktyki / staże zawodowe;
• kursy certyfikowane m.in. AUTOCAD, CorelDraw, SEP, spawacza, prawo jazdy kat.B, operatora wózków jezdniowych, barmański, kelnerski, somelierski, wizażu, grafika komputerowego, obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych i sprzedaży internetowej, komputerowego wspomagania projektowania,
• wizyty studyjne u pracodawców;
Dodatkowo uczestnicy Projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej. Na platformie e-learningowej dostępne będą 3 bloki szkoleniowe, podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.
ZASADY REKRUTACJI:
TERMIN REKRUTACJI: od 10 LUTEGO DO 12 MARCA 2012 R.
UWAGA! DLA UCZNIÓW I UCZENNIC CHCĄCYCH WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ TYCH JESZCZE NIEZDECYDOWANYCH ODBĘDĄ SIĘ SPECJALNE SPOTKANIA REKRUTACYJNE W SZKOŁACH REALIZUJĄCYCH PROJEKT. TERMINY TYCH SPOTKAŃ ZOSTANĄ UMIESZCZONE NA SPECJALNYCH PLAKATACH INFORMACYJNYCH  W SEKRETARIATACH SZKÓŁ.

UWAGA! Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:
• formularza zgłoszeniowego do projektu;
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
• ankiety rekrutacyjnej;
Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą w terminie od 10 lutego do 12 marca  2012r, w sekretariacie szkoły.

Uwaga! W przypadku kandydatów/ek, którzy nie ukończyli 18 roku życia obowiązuje konieczność złożenia podpisu na dokumentach aplikacyjnych przez rodzica kandydata lub opiekuna prawnego. Brak w.w podpisu będzie skutkować nie zakwalifikowaniem kandydata do projektu.
Dokumenty dostępne są w wersji papierowej w sekretariatach szkół oraz do pobrania na stronie www. http://www.powiat.cieszyn.pl/aktualnosci,133,mam-zawod--mam-prace-w-regionie-rekrutacja-ogloszona.htm
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u koordynatorów projektu pod nr tel. 537 467 100 lub kontaktując się poprzez mailowo na adresy: we@powiat.cieszyn.pl lub m.medrzak@powiat.cieszyn.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

DOKUMENTY:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Ankieta rekrutacyjna

Oświadczenie, zgoda na przetwarzanie danych