Projekty » „Mam zawód – mam pracę w regionie” » „Mam zawód – mam pracę w regionie” e-matura

Platforma e-matura to część  projektu  systemowego                  
„Mam zawód – mam pracę w regionie”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

CZYM JEST PROJEKT „Mam zawód – mam pracę w regionie”?
Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”, to projekt systemowy realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Samorząd Województwa, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu                            z województwa śląskiego tj.:
Powiat Będziński,
Powiat Bielski,
Powiat Bieruńsko – Lędziński,
Powiat Cieszyński,
Powiat Częstochowski,
Powiat Gliwicki,
Powiat Kłobucki,
Powiat Myszkowski,
Powiat Pszczyński,
Powiat Raciborski,
Powiat Rybnicki,
Powiat Tarnogórski,
Powiat Wodzisławski,
Powiat Zawierciański,
Powiat Żywiecki,
Miasto Bielsko – Biała,
Miasto Bytom,
Miasto Częstochowa,
Miasto Dąbrowa Górnicza,
Miasto Jastrzębie Zdrój,
Miasto Jaworzno,
Miasto Mysłowice,
Miasto Piekary Śląskie,
Miasto Rybnik,
Miasto Siemianowice Śląskie,
Miasto Sosnowiec,
Miasto Świętochłowice,
Miasto Tychy,
Miasto Zabrze oraz
Miasto Żory.

Celem tego projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości i prestiżu szkół lub placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. Na realizacje tego celu przewidziano kwotę 70,8 mln złotych, które spożytkowane zostaną m.in. na następujące działania przewidziane  w ramach projektu:
1.    działania skierowane do ponad 14 000 uczniów szkół uczestniczących w projekcie tj.
•    grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe,
•    kursy na platformie e-learningowej,
•    kursy, w tym atrakcyjne kursy certyfikowane,
•    wizyty studyjne,
•    praktyki i staże zawodowe,
•    zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne,
2.    doposażenie 268 szkół i placówek kształcenia zawodowego biorących udział w projekcie                  w pomoce dydaktyczne,
3.    doposażenie w ww. szkołach 119 pracowni nauki zawodu.
CZYM JEST PLATFORMA E-MATURA?     

Platforma e-matura to profesjonalne narzędzie e-learningowe przygotowane  dla uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych. Cechą tej platformy są profesjonalne materiały dydaktyczne                                   i egzaminacyjne przygotowane przez ekspertów przedmiotowych i egzaminatorów maturalnych podane w  dostępnej i atrakcyjnej formie multimedialnej. Ważnym elementem działania kursów na platformie będzie  praca  uczniów z nauczycielem-egzaminatorem, który koordynuje naukę tzw.                  e-klasy, odpowiadając na wszystkie potrzeby słuchaczy. Podsumowaniem  nauki  w każdej jednostce e-learningowej będzie test, który pozwoli słuchaczom na sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy             i umiejętności z danego tematu.

UCZESTNICY KURSU
 Kursantami  mogą być uczestnicy projektu „Mam zawód- mam pracę w regionie”, tj. uczniowie, którzy zakwalifikowali się do zajęć z doradztwa grupowego, a następnie indywidualnego prowadzonego  w ramach tego projektu, a ponadto którzy lubią uczyć się wykorzystując narzędzia multimedialne i kontakt z e-nauczycielem. Zajęcia na platformie przeznaczone są do tych uczniów, którzy chcą  przygotowywać się do   egzaminu maturalnego, wyrównać lub poszerzać  swoją wiedzę                            z wybranego przedmiotu pod okiem najlepszych ekspertów bez wychodzenia z domu. 
W najbliższych tygodniach zostanie uruchomiony pilotaż platformy, a następnie (po potwierdzeniu prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności platformy) kursy zostaną udostępnione szerokiemu gronu uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”.

OPIS KURSÓW
Na platformie przewidziane  są  3 bloki dydaktyczne:
Blok 1  –przygotowanie do egzaminu maturalnego
1.  w części pisemnej 
a) z przedmiotów  obowiązkowych tj. języka polskiego,  język angielskiego  i matematyki
b) z przedmiotów  dodatkowych tj.:  historii, fizyki, biologii, geografii i wiedzy o społeczeństwie 
2. w części ustnej
a) z języka polskiego
b) z języka angielskiego

3. W ramach bloku słuchacz będzie miał także do dyspozycji forum, na którym będzie prowadzona praca organizowana przez eksperta danego przedmiotu.
4. Pomoc dla uczniów zapewnią także eksperci w zakresie „Pogotowia  maturalnego” w formie porad  on-line. Porady dotyczyć mogą przede wszystkim procedur egzaminacyjnych, zakresu wymagań, zasad oceniania prac itd.
5. Próbna matura W ramach bloku  przeprowadzony będzie  egzamin  typu „próbna matura”                       z przedmiotów obowiązkowych  tj. język polski, matematyka, język angielski sprawdzony przez egzaminatorów.
Blok 2- kursy dla uczniów w celu wyrównania dysproporcji edukacyjnych z:  języka polskiego, matematyki, języka angielskiego,  fizyki i geografii.
Kursy mają charakter informacyjno-szkoleniowy.
Dostępne będzie  także dla uczniów forum konsultacyjno - ćwiczeniowe, na którym uczniowie będą mogli pytać o trudne dla nich zagadnienia, wspólnie rozwiązywać zadania i dyskutować o metodach  pracy z nimi.
 Blok 3 – kursy dla uczniów, chcących zdobyć dodatkową wiedzę  z zakresu podstawy kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych z języka polskiego, języka angielskiego                        i przedsiębiorczości.DIAGNOZA I OCENIANIE 
Na platformie słuchacz będzie mógł zdobyć  tzw. obycie testowe, czyli umiejętność pracy z arkuszem egzaminacyjnym dlatego ważnym elementem kursu będzie ocena i monitorowanie pracy i postępów ucznia. Uczeń będzie miał swój indywidualny dziennik, gdzie rejestrowane będą jego osiągnięcia. Wyniki w dzienniku pozwolą  słuchaczowi na świadome planowanie nauki, w tym liczby koniecznych powtórek.
METODY REALIZACJI ZAJĘĆ
Zajęcia na platformie  pozwalają na wielokierunkową komunikację   i monitorowanie pracy słuchaczy.
Słuchacz:
•    Zdobywa i porządkuje wiedzę w ramach tzw. lekcji.
Lekcja czyli materiał merytoryczny, od którego  słuchacz powinien rozpocząć naukę z danego zakresu tematycznego. Będzie to kilka opracowań zwracających uwagę na najważniejsze treści                                   i utrwalających umiejętności, w tym tradycyjne materiały powtórzeniowe w postaci: tzw. Książki, które pozwalają zawrzeć typowy materiał lekcji, zbiór stron html, prezentację Power Point i inne zasoby.
•    Utrwala wiedzę w ramach części  ćwiczeniowej.
Ćwiczenia – Istotnym elementem tej części szkolenia ma być zrozumienie wymagań  egzaminacyjnych poprzez szczegółową analizę  poleceń  i schematów oceniania oraz  krytyczną ocenę rozwiązań innych uczniów. Słuchacz  otrzymuje oryginalne zadania typu maturalnego lub  wybrane tematycznie zadania z arkuszy egzaminacyjnych rozwiązane przez innych uczniów.  Jego zadaniem  będzie rozwiązać zadania  lub  oceniać  poprawność  rozwiązań  swoich lub  innych uczniów w odniesieniu do modeli stosowanych przez egzaminatorów OKE.  Eksperci w ramach szkolenia przygotowują komentarze wyjaśniające, dlaczego dane rozwiązanie  nie może być uznane  za poprawne.
•    Sprawdza wiedzę  –poprzez  Quiz (Test). 
Słuchacz wykonuje zadania przydzielone przez nauczyciela i analizuje swój poziom wiedzy                            w odniesieniu do wymagań , rozwija swoje umiejętności poprzez dyskusje z innymi uczestnikami platformy na forum, rozwiązuje problemy merytoryczne i proceduralne  poprzez konsultacje                         w ramach Pogotowia maturalnego.
•    Korzysta z przydzielonych zasobów edukacyjnych (kursy, materiały dodatkowe).
•    Tworzy swoje portfolio : prace (opracowania) oraz komentarze  przesłane przez nauczyciela.
•    Planuje swoją pracę w oparciu o dokładna diagnozę osiągnięć przeprowadzona w czasie quizów.
•    Rozwija swoje umiejętności poprzez dyskusje z innymi uczestnikami platformy na forum.
•    Rozwiązuje problemy merytoryczne i proceduralne  poprzez konsultacje w ramach Pogotowia maturalnego.
JAK BĘDZIE DZIAŁAŁO FORUM?
Dla każdego realizowanego tematu poza profesjonalnymi materiałami dydaktycznymi                                     i ćwiczeniowymi stworzone będzie forum.  Na forum – słuchacz komunikuje się z nauczycielem,                    a także z innymi uczniami  w ramach e-klasy, przegląda uzyskane wyniki.
Na forum będzie można wymieniać opinie i  uwagi  co do trudności rozwiązania zadania i wątpliwości w zakresie zasad jego oceniania. Każdy temat  będzie posiadał przygotowany przez opiekuna bank kilku przykładowo rozwiązanych zadań. .Nauczyciel-egzaminator będzie uczestniczył w forum jako moderator, pomagając uczestnikom ustosunkować się do jakości tych rozwiązań, będzie podpowiadał  słuchaczom różnego typu metody i sposoby rozwiązania zadań, takie, które zapewnią maksymalna ocenę.
HARMONOGRAM KURSÓW
Uczestnik może wybrać  zajęcia w danym bloku. W ramach bloku może logować się do interesujących go modułów obejmujących materiał z danego przedmiotu/egzaminu. W ramach modułów  realizowane są kursy składające się z  kilku jednostek tematycznych, np. Literatura staropolska. Zakończenie kursu potwierdzone certyfikatem umożliwia dostęp do następnego kursu w danym module. Tematy jednostek w kursach zostaną podane przed rozpoczęciem szkolenia dla danej                         e-klasy.
ZALETY PLATFORMY
Umiejętne wykorzystanie zasobów i możliwości platformy e-learningowej  gwarantuje skuteczne uczenie się,  a stosowane metody aktywizujące i dydaktyczne oraz nowatorskie podejście do zagadnienia z pewnością uatrakcyjnią naukę i  przygotowanie do egzaminów.  Organizatorzy zajęć gwarantują elastyczne reagowanie na potrzeby słuchaczy, tak aby każdy  mógł odnieść sukces przede wszystkim podczas sprawdzianów i egzaminu maturalnego.